Izbruh karantenskega škodljivega organizma v slovenskih gozdovih: ukrepi in izzivi (predstavitev na mednarodni konferenci)

Na mednarodni konferenci Zaznavanje in nadzor invazivnih tujerodnih vrst v gozdu v spreminjajočem se svetu, ki je potekala od 25. do 28. septembra 2019 v Ljubljani v organizaciji projekta LIFE ARTEMIS smo predstavili naš projekt CRP s predstavitvijo “Izbruh karantenskega škodljivega organizma v slovenskih gozdovih: ukrepi in izzivi“. Več na povezavi https://www.tujerodne-vrste.info/projekt-life-artemis/projektne-aktivnosti/mednarodna_konferenca/

Leto 2020 – Mednarodno leto zdravja rastlin

Generalna skupščina Združenih narodov je leto 2020 razglasila za mednarodno leto zdravja rastlin. Zdrave rastline so vir življenja, delovanja ekosistemov ter zagotavljanja hrane. Zdrave rastline tudi varujejo okolje, gozdove, biotsko raznovrstnost ter zmanjšujejo učinke podnebnih sprememb.

Rezultati projekta CRP bodo pomembni za zagotavljanje zdravja gozdov, predvsem v navezavi z ukrepi izkoreninjenja ali omejevanja širjenja škodljivih organizmov rastlin, ki lahko pomembno vplivajo na zdravje naših gozdov!

https://www.gov.si/novice/2019-12-31-leto-2020-bo-mednarodno-leto-zdravja-rastlin/

Soavtorji članka “Sampling and Detection Strategies for the Pine Pitch Canker (PPC) Disease Pathogen Fusarium circinatum in Europe”

Sodelovali smo pri pripravi preglednega znanstvenega članka “Sampling and detection strategies for the pine pitch canker (PPC) disease pathogen Fusarium circinatum in Europe”, avtorjev Vainio in sod. (2019, Forests, https://www.mdpi.com/1999-4907/10/9/723). V članku so predstavljeni med drugim tudi programi preiskav po posameznih državah in kako so organizirane službe v EU, ki izvajajo programe preiskav (DS1).

10. seminar in delavnica iz varstva gozdov, Škofja Loka, 6.6.2019: predstavitev projekta CRP

Na 10. seminarju in delavnici iz varstva gozdov (Škofja Loka, 6.6.2019) smo strokovni gozdarski javnosti (ZGS, GIS, predstavniki Oddelka za gozdarstvo Biotehniške fakultete, Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Inšpektorata RS za kmetijstvo, gozdarstvo, lovstvo in ribištvo in predstavniki podjetja Slovenski državni gozdovi; 84 udeležencev) predstavili projekt CRP, s poudarkom na predstavitvi zakonodajnih sprememb s področja zdravja rastlin in kaj to pomeni za prakso. Predstavitev je dostopna na Portalu Varstvo gozdov Slovenije: https://www.zdravgozd.si/dat/dogodki/169.pdf

Karantenski škodljivi organizmi v slovenskih gozdovih – ali smo pripravljeni?

V okviru projekta CRP smo pripravili prispevek, kjer smo predstavili novo zakonodajo EU s področja zdravstvenega varstva rastlin in pregled  trenutnega stanja organiziranosti zdravstvenega varstva rastlin v gozdarstvu (DS1). V prispevku smo predstavili oceno trenutnega stanja na področju zdravja rastlin v gozdarstvu in pripravljenost Slovenije na morebitne izbruhe karantenskih škodljivih organizmov v slovenskih gozdovih – rezultati delavnice in anket: identifikacija ključnih kritičnih točk pri odzivanju na KŠO v gozdarstvu ter mnenja deležnikov o prepoznavnosti problematike karantenskih škodljivih organizmov v gozdarski stroki.

Prispevek smo objavili v reviji Gozdarski Vestnik (2019, 77-10) in je dostopen na naslovu: http://dirros.openscience.si/IzpisGradiva.php?id=10465