O projektu

Gozdovi v Sloveniji pokrivajo več kot 1,2 milijona hektarjev, kar predstavlja 58,4 % površine Slovenije. Z vnosom tujerodnih organizmov, škodljivih za gozd in druge lesnate rastline, lahko ogrozimo naše gozdove. Tujerodni organizmi lahko povzročajo ekonomske škode, zmanjšujejo biotsko raznolikost in posredno ogrožajo zdravje ljudi. Vnos škodljivih organizmov je globalni pojav, ki ga močno spodbuja rastoča svetovna trgovina ter globalna mobilnost. Soočamo se s podnebnimi spremembami in ekstremni vremenski pojavi, ki vplivajo na stabilnost ekosistemov in s tem povzročajo nastanek ugodnejših razmer za ustalitev tujerodnih organizmov.

Z ustrezno strategijo varovanja zdravja rastlin oziroma gozdov lahko učinkovito preprečujemo nastanek večjih škod in posledic zaradi izbruhov tujerodnih škodljivih organizmov. Ustrezno ozaveščanje o problematiki tujerodnih škodljivih vrst močno vpliva na sprejemljivost politik v zvezi z ukrepi glede izkoreninjenja ali zaustavljanja širjenja teh vrst. Pripravljenost držav na možne izbruhe škodljivih tujerodnih organizmov se kaže v proaktivni politiki, ki zajema celovit nadzor na mejah, izvajanje programov preiskav na območju države, v podpori raziskavam, pripravljenih komunikacijskih strategijah in v pripravljenih načrtih ukrepanja ob morebitnem pojavu škodljivega organizma.

Najustreznejše ukrepanje za učinkovito sanacijo izbruhov karantenskih gozdu škodljivih organizmov je hitra najdba in identifikacija ter hitro in učinkovito ukrepanje z namenom izkoreninjenja ali zaustavljanja širjenja. Ukrepanje v gozdovih največkrat obsega posek in ustrezno uničenje oziroma ravnanje z okuženim oziroma napadenim materialom. Obseg del je lahko izjemno obsežen in lahko poteka na težko dostopnem terenu. Zato je nujno, da so vsi načrti ukrepanja vnaprej pripravljeni, testirani v simulacijah izkoreninjenja ter opravljeni s strani ustrezno usposobljenih in osveščenih izvajalcev del. Za učinkovito opravljeno delo je nujna vnaprej pripravljena baza ustreznih izvajalcev in seznami potrebne opreme in sredstev. V predlaganem projektu bomo zato postavili smernice za učinkovito izvajanje ukrepov ob vdoru oziroma pojavu tujerodnih gozdu škodljivih organizmov in pri sanacijah njihovih izbruhov.

Izvedljivost ukrepanja je močno odvisna od podpore politike, gospodarstva, strokovne in širše javnosti. Le-ta pa zavisi od osveščenosti vseh vpletenih o pomenu gozda in o vplivu, ki ga tujerodni škodljivi organizmi lahko predstavljajo. Velik poudarek v projektu bo zato na pripravi učinkovitih komunikacijskih strategij. Celotno delo projekta bo testirano v teoretični zaključni simulacijski vaji, kjer bomo z vsemi deležniki izvedli simulacijo izbruha karantenskega škodljivega organizma. Izvajanje projekta bo potekalo v tesnem sodelovanju in koordinaciji z organi pristojnih ministrstev, z Zavodom za gozdove Slovenije in drugimi deležniki. V projektu bomo odprli razpravo vseh vpletenih inštitucij, s katerimi se bomo srečevali na rednih delavnicah.

Namen projekta: povečati pripravljenost Republike Slovenije na morebitne izbruhe oziroma najdbe tujerodnih gozdu škodljivih organizmov.