Nekaj o zakonodajnih okvirjih

V Sloveniji varovanje zdravja rastlin, rastlinskih proizvodov in nadzorovanih predmetov pred škodljivimi organizmi ureja Zakon o zdravstvenem varstvu rastlin (ZZVR-1), ki uveljavlja tudi pravni red Evropske skupnosti na področju varstva rastlin v Sloveniji. Direktiva Sveta 2000/29/ES predpisuje temeljne zahteve zdravstvenega varstva rastlin pred škodljivimi organizmi in razvršča škodljive organizme v prilogo I in II oziroma izda izvedbene sklepe v primeru najdb novih škodljivih organizmov, ki lahko predstavljajo tveganje. Te organizme običajno poimenujemo karantenski škodljivi organizmi (KŠO), torej organizmi, ki na nekem območju še niso prisotni oziroma so prisotni v omejenem nadzorovanem obsegu, njihovo razširjanje pa lahko gospodarsko pomembno oškoduje vplivno območje.

Decembra 2019 bo stopila v veljavo nova evropska zakonodaja s področja zdravja rastlin, in sicer Uredba (EU) 2016/2031 (Uredba o zdravju rastlin) in Uredba (EU) 2017/625 (Uredba o uradnem nadzoru). Uredba o zdravju rastlin med drugim vpeljuje obvezne večletne programe preiskav (monitoring), podaja strožje zahteve glede razmejenih območij ob izbruhih KŠO, določa prednostne KŠO in obvezne vsakoletne programe preiskav, države članice morajo imeti pripravljene načrte izrednih ukrepov, akcijske načrte in izvajati simulacijske vaje ter izvajati se morajo obvezne akcije ozaveščanja in obveščanja. V primeru neukrepanja ob najdbi KŠO ali v primeru počasnega oziroma neustreznega ukrepanja tvegamo nenadzorovano širjenje bolezni in škodljivih organizmov ter sankcije s strani Evropske komisije.